Stanje komponente na zadani datum

Unos nove primke - trg kalkulacija

VIDEO


Unos nove primke - trg kalkulacija


 1. U MAT-u klik na "Ul. Robe-kalkulacije"
 2. Klik na "Nova"
 3. Odabrati partnera
  Unesti datum primke
  Unesti broj fakture/dostavnice
  Potvrditi
 4. Klik na "Stavke"
 5. Plus za novu stavku
  Odabrati stavku
         Ako nema željene stavke, plus za novu stavku

Odrediti grupu, šifru, naziv, cijenu, jedinicu mjere, decimalu, povratnu naknadu

Unesti količinu, cijenu, rabat, naknadu,prodajnu cijenu, maržu
       Klik na OK

 1. Nakon unešenih stavki, klik na "Suma dokumenta"
 2. Ako su iznosi točni, klik na "PROKNJIŽI"

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.